English | Tiếng Việt  

Tổng quan các khóa học của ACT    |    Quy trình chất lượng    |    Kinh nghiệm dịch vụ


Kinh nghiệm Dịch vụ

Các khoá học đại trà theo tài liệu ACCA

      Lập báo cáo Tài chính

      Thông tin tài chính cho nhà quản lý

      Quản lý và kiểm soát tài chính

      Quản lý con người với Bài thuyết trình cuối khoá theo chuẩn đánh giá bước 2 của KirkPatrick và ứng dụng thuyết về tư duy của Bloom: Học viên dựa trên những gì đã nhớ và hiểu để phân tích và đưa ra đánh giá của riêng mình dưới hình thức các Đề xuất cho DN (Phần này cũng sẽ chỉ được tính điểm nếu học viên tham chiếu tới các khái niệm và quy trình chuẩn đã học được)
 

Cơ cấu công việc Tuyển mộ và Lựa chọn
Vai trò của quản lý và Giám sát Xây dựng mục tiêu làm việc
Văn hoá Tổ chức Đánh giá năng lực làm việc
Cá nhân, nhóm và đội Thuật động viên
Quyền lực, Quyền hạn và Trao quyền Lãnh đạo có hiệu quả
Phát triển và Đào tạo nhân viên Kỹ năng giao tiếp

 

 
 

 
 

© 2006 act.edu.vn. All rights reserved